Basen Pleszew

Switch to desktop

Regulamin Parku Wodnego "Planty"

Pojęcia użyte w Regulaminie:
Regulamin – należy przez to rozumieć zasady korzystania z Parku Wodnego Planty” w Pleszewie.
Sport Pleszew sp. z o.o. – należy przez to rozumieć właściciela Parku Wodnego „Planty”.
Park Wodny „Planty” – należy przez to rozumieć obiekt należący do Sport Pleszew sp. z o.o. przy ul. Sportowej 4 w Pleszewie.
Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę przebywająca i korzystającą z usług świadczonych w Parku Wodnym.
Transponder – należy przez to rozumieć identyfikator w formie paska na rękę.
Cennik – należy przez to rozumieć cennik za usługi świadczone w Parku Wodnym „Planty” zatwierdzony przez Zarząd Sport Pleszew sp. z o.o..
Obsługa – należy przez to rozumieć pracowników Sport Pleszew sp. z o.o. świadczących pracę na terenie Parku Wodnego „Planty” niezależnie od formy zatrudnienia.

 

Regulamin ustala zasady korzystania ze znajdujących się w Parku Wodnym „Planty” urządzeń i pomieszczeń i obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Parku Wodnego „Planty.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
Regulaminy korzystania z pomieszczeń wynajmowanych ustalają ich najemcy.

Godziny otwarcia

Park Wodny „Planty” czynny jest codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00.
Zarząd Sport Pleszew może ustalić dni, w których Park Wodny „Planty” będzie nieczynny np. z uwagi na przerwy technologiczne, remontowe, organizacje imprez, ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników itp.
Użytkownicy mogą zakupić bilet do Parku Wodnego „Planty” do godz. 20.45.
Obiekt Parku Wodnego „Planty” należy opuścić do godziny 22.00.

Zasady korzystania z Parku Wodnego „Planty”

1. Z usług Parku Wodnego mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
2. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie Parku Wodnego oraz korzystać z usług świadczonych na jego terenie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
3. Dzieci do ukończenia 3 roku życia mogą korzystać z Parku Wodnego bezpłatnie pod warunkiem posiadania pieluszki kąpielowej.
4. Z usług Parku Wodnego świadczonych w strefie basenowej można korzystać jedynie w przypadku wolnych miejsc w szafkach znajdujących się w szatniach.
5. Użytkownik korzysta z usług Parku Wodnego na podstawie wydanego w kasie Transpondera.
6. Pobranie Transpondera oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i uiszczenia opłaty za korzystanie z usług Parku Wodnego „Planty”.
7. Transpondery pozostają własnością Parku Wodnego i nie mogą być przekazywane innym Użytkownikom.
8. Odczyt zapisów Transpondera odbywa się każdorazowo przy bramce wyjściowej z basenów przy kasie. Na podstawie tego odczytu kasjer określa wysokość zobowiązania Użytkownika za korzystanie z usług basenowych oraz odnowy biologicznej.
9. W kasach basenowych płatności za usługi Użytkownik może dokonać kartą płatniczą, gotówką lub za okazaniem wcześniej wykupionego karnetu.
10. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Transpondera obowiązują opłaty ustalone w Cenniku. Uiszczenie opłaty karnej nie zwalania z obowiązku uregulowania należności za zakupione usługi.
11. Użytkownik o każdorazowym fakcie zagubienia Transpondera zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie obsługę Parku Wodnego.
12. Przed wejściem do szatni Użytkownicy mają obowiązek zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie kąpielowe.
13. Zmiana obuwia kąpielowego na zewnętrzne następuje po wyjściu z szatni.
14. Zmiana stroju zewnętrznego na kąpielowy następuje w przebieralni.
15. Na terenie Parku Wodnego „Planty” zabrania się: 
    • palenia papierosów,
    • spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających, 
    • spożywania posiłków w halach basenowych,
    • wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, 
    • wnoszenia do obiektu żywności oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,
    • wprowadzania zwierząt, 
    • niszczenia mienia,
    • niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic i znaków, 
    • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających, 
    • prowadzenia jakiejkolwiek działalności bez pisemnej zgody Sport Pleszew sp. z o.o.,
    • przenoszenia i wynoszenia sprzętu.
16. Osoby przebywające na terenie Parku Wodnego i naruszające porządek publiczny, pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Parku Wodnym, a także osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub Obsługi będą usunięte z terenu Parku Wodnego bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
17. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Sport Pleszew sp. o.o. należy niezwłocznie informować Obsługę.
18. Sport Pleszew sp. z o.o. zastrzega sobie dochodzenie od Użytkowników winnych zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących jej własność odszkodowania stanowiącego równowartość szkody.
19. Korzystanie z szatni obiektu oraz szafek ubraniowych w przebieralniach jest obowiązkowe. Rzeczy wartościowe należy pozostawić w szafkach depozytowych.
20. Na sygnał dźwiękowy ratownika Użytkownicy obowiązani są do natychmiastowego wyjścia z wody. Użytkownicy maja obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń Obsługi w przypadku ogłoszenia alarmów.
21. Park Wodny „Planty” jest monitorowany przy użycie kamer w systemie ciągłym.
22. Rzeczy znalezione na terenie Parku Wodnego należy przekazać Obsłudze.
23. Rzeczy pozostawione na terenie Parku Wodnego, a znalezione przez Obsługę lub dostarczone przez Użytkowników, można odbierać w kasie.
24. Korzystanie z urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych może się odbywać jedynie pod nadzorem pracowników Obsługi.

Strefa basenowa

1. Strefa basenowa składa się z przebieralni z szafkami, natrysków z toaletami, hal basenowych, pomieszczeń SPA wraz z zapleczem szatniowym. Kabiny przebieralni służą wyłącznie do zmiany odzieży.
2. Prawo wejścia do strefy basenowej Parku Wodnego posiada każdy Użytkownik, który otrzymał Transponder. Na każde żądanie Obsługi Parku Wodnego Użytkownik obowiązany jest okazywać Transponder.
3. Do przechowywania odzieży, obuwia i rzeczy osobistych należy wykorzystywać wyłącznie szafki znajdujące się w przebieralni. Sport Pleszew sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w kabinach przebieralni ani oraz za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach w przebieralni.
4. Na halach basenowych obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy przylegający do ciała: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy dla mężczyzn kąpielówki. Opiekunowie grup nie korzystający z kąpieli mogą przebywać w obuwiu kąpielowym i lekkiej odzieży wierzchniej.
5. Użytkownik zamierzający korzystać z kąpieli zobowiązany jest do skorzystania z prysznica przed wejściem do hal basenowych.
6. W halach basenowych zabrania się:
    • biegania po obrzeżach basenów oraz po terenie hal basenowych, 
    • wskakiwania do wody i wpychania do wody innych użytkowników, 
    • załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach, 
    • używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących, 
    • wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów, 
    • siadania lub wieszania się na linach torów basenowych, pływania w poprzek torów,
    • stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpośrednio lub pośrednio bezpieczeństwu swojemu lub innych osób, 
    • przebywanie na basenie z gumą do żucia, 
    • spożywania produktów żywnościowych, 
    • wszczynania fałszywych alarmów, 
    • wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego,
    • korzystania z telefonów komórkowych,
7. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny.
8. Osoby z objawami chorobowymi takimi jak skłonność do omdleń, ataków epilepsji, choroby układu krążenia, osoby niepełnosprawne mogą przebywać na terenie hal basenowych jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić Obsłudze dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem. Osoby te korzystają z atrakcji wodnych na własną odpowiedzialność.
9. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować ratowników dyżurnych.
10. Osoby przebywające na halach basenowych powinny bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika i obsługi, zamieszczonych znaków, tabliczek informacyjnych oraz regulaminów.

Zjeżdżalnie wodne

Zasady korzystania ze zjeżdżalni wodnych określa regulamin umieszczony przy wejściu na schody prowadzące do zjeżdżalni.

Strefa SPA

Zasady korzystania ze strefy SPA określa regulamin umieszczony przy wejściu do strefy SPA.

Obsługa grup zorganizowanych

1. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczestników. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia niepełnosprawności podopiecznych.
2. Opiekunowie obowiązani są przez cały czas pobytu grupy w obiekcie Parku Wodnego przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników.
3. Opiekunowie grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminem i do przestrzegania wszystkich jego punktów.
4. W czasie pobytu na terenie obiektu Parku Wodnego opiekunowie grup odpowiadają za zachowanie się uczestników grupy.
5. Czas naliczany jest od momentu uaktywnienia Transpondera przy bramce wejściowej.
6. W przypadku, gdy opiekun grupy nie korzysta z kąpieli, powinien posiadać stosowną odzież i obuwie kąpielowe.
7. Zasady obsługi grup korzystających z zajęć np. nauki pływania lub aquaaerobiku określają regulaminy prowadzenia tych zajęć uzgodnione ze Sport Pleszew sp. z o.o.


Zarząd
Sport Pleszew sp. z o.o.

Ostatnio zmienianypiątek, 26 październik 2012 20:16
Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Więcej w tej kategorii: Regulamin zjeżdżalni wodnych »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

© Sport Pleszew 2009-2015

Top Desktop version